กิจกรรมเพื่อสังคม

“นาง สุจิตรา เครือบุญมา ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด  มีความใส่ใจด้านพลังงานเป็นอย่างมาก เพราะพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครัวเรือน
แต่มักจะไม่ได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนเท่าที่ควรจึงทำให้เราใช้พลังงานในราคาที่ไม่เป็นธรรม

 

ดังนั้น จึงได้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกหรือกลุ่มองค์ต่างๆ ได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม สามารถลดต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรกรและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ตลอดไป..”

บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

eaglebusiness.co.th เรา คือ เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน) เราจัดจำหน่ายพร้อมส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพทั่วทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อลูกค้าเป็นอันดับ 1

กิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมกับ บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด 

ใส่ใจเรื่องพลังงาน เพื่อให้ลูกหลานรู้จักใช้อย่างยั่งยื่นตลอดไป..

Eaglebusiness
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ นาง สุจิตรา เครือบุญมา ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท อีเกิล บิสซิเนส  จำกัด 

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทำคุณประโยชน์แก่สังคม

“น้ำมันเชื้อเพลิง” จัดว่าเป็นพลังงานที่มีส่วนสำคัญต่อชุมชม สังคม และประเทศเป็นอย่างมาก การดำเนินธุรกิจของ บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด (EGB) Eaglebusiness ที่ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท พร้อมทั้ง บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จึงถือว่า บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานเพื่อให้สิ่งที่มีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่องตลอดไป..

กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
Shipping Oil and Gas
Eaglebusiness

คุณ สุจิตรา เครือบุญมา ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

กิจการค้าส่งน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด เราดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง กับคู่ค้ารายใหญ่ชั้นนำในหลายประเทศ เรามีโครงการสนับสนุนพลังงานลดต้นทุนปัจจัยการผลิต จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมาชิกทุกท่านได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่เป็นธรรม เพื่อลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายคืนสู่สังคมอย่างยั่งยื่น..”

eaglebusiness.products